Předmětem pojištění nemovitosti je:

 1. trvale obývaný rodinný dům včetně jeho stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rodinný dům“) nebo
 2. přechodně obývaná rekreační budova včetně jejích stavebních součástí, příslušenství a přípojek, (dále jen „rekreační budova“), (dále jen „hlavní budova“).
 3. Podnikatelské objekty (on-line expresně do výše 5.000.000,- Kč), ostatní po vzájemné komunikaci.

Předmětem pojištění může být i hlavní budova ve výstavbě; jde-li o pojištění rodinného domu ve výstavbě, podmínka trvalého obývání neplatí.

Předmětem pojištění jsou dále:

 1. stavební materiál,
 2. věci sloužící k výstavbě, opravám nebo rekonstrukci pojištěné nemovitosti,
 3. dočasné objekty zařízení staveniště potřebné k výstavbě hlavní budovy,(dále jen „movité věci“).

Jde o movité věci, které jsou majetkem pojištěného, a dále o cizí movité věci, jež pojištěný oprávněně užívá.

Je-li tak v pojistné smlouvě ujednáno, předmětem pojištění nemovitosti je dále soubor ostatních budov a staveb včetně všech stavebních součástí, příslušenství a přípojek. Jde o věci, které se nacházejí na pozemku náležejícím k hlavní budově (dále jen „ostatní objekty“). Předmětem pojištění mohou být i ostatní objekty ve výstavbě.

Rizika, které pojištění kryje:

Pojištění se sjednává pro případ poškození nebo zničení pojištěné věci:

 1. požárem a jeho průvodními jevy,
 2. výbuchem,
 3. úderem blesku,
 4. nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 5. povodní nebo záplavou,
 6. vichřicí,
 7. krupobitím,
 8. sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin,
 9. zemětřesením,
 10. tíhou sněhu nebo námrazy, je-li pojištěnou věcí budova,
 11. nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, nebyl-li v době nárazu dopravní prostředek řízen nebo provozován pojištěným nebo pojistníkem,
 12. pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc,
 13. kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení; jde-li o pojištění budovy, pojištění se dále vztahuje na případy poškození nebo zničení:
  • potrubí nebo topných těles vodovodních zařízení včetně armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zamrznutím kapaliny v nich, ii) kotlů, nádrží a výměníkových stanic vytápěcích systémů, došlo-li k němu
  • zamrznutím kapaliny v nich, (dále jen „živelní pojistná nebezpečí“).

  Další rizika, která lze sjednat.

  Je-li tak ujednáno, oprávněné osobě dále vznikne právo na pojistné plnění, byla-li škoda na pojištěné věci způsobena:

  1. krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením,
  2. loupeží, (dále jen „odcizení“).
  3. byla-li škoda na pojištěné věci způsobena úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením (dále jen „vandalismus“).

  Pojištění pro případ odcizení se vztahuje i na poškození nebo zničení:

  1. pojištěné věci, které vzniklo jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,
  2. zábranných prostředků, které chrání pojištěnou věc před odcizením, vzniklo-li jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci.

  Pojištění pro případ vandalismu se vztahuje pouze na škody vzniklé:

  1. uvnitř budovy, překonal-li pachatel překážky zabraňující vstupu do budovy,
  2. jakýmkoli způsobem, pokud byl pachatel zjištěn podle pravomocného rozhodnutí, kterým bylo ukončeno trestní nebo přestupkové řízení, i když pachatel nebyl odsouzen nebo mu nebyla uložena pokuta.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI